Sign up to get 10% discount


 

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Introductie
Dit is Matiliano’s Website.  Matiliano biedt u de inhoud en diensten die op deze Site beschikbaar zijn aan in overeenstemming met de volgende algemene voorwaarden, ons Privacybeleid en andere algemene voorwaarden en richtlijnen die u doorheen onze Site kan terugvinden en die gerelateerd zijn met bepaalde functionaliteiten, eigenschappen of promoties alsook de klantendienst, en welke allen geacht worden deel uit te maken van en inbegrepen te zijn in deze algemene voorwaarden (gezamenlijk, de “Gebruiksvoorwaarden van de Website ”). De Gebruiksvoorwaarden van de Website zijn van toepassing op alle bezoekers en/of gebruikers van de Site.

2. Uw verplichtingen en verantwoordelijkheden
Bij het toetreden of gebruiken van de Site moet u zich houden aan deze Gebruiksvoorwaarden van de Website, alsook aan de speciale waarschuwingen of instructies betreffende toegang en gebruik zoals op de Site vermeld. U zal altijd handelen volgens de wet, de gewoonten en de regels van de goede trouw. Het aanbrengen van veranderingen of wijzigingen aan de Site of aan enige Inhoud of diensten die op deze Site kunnen voorkomen is strikt verboden, alsook iedere aantasting van de integriteit of de goede werking van de Site. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website zult u, indien u achteloos of opzettelijk één van de verplichtingen uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website niet nakomt, aansprakelijk zijn voor alle verliezen en alle schade die dit kan teweegbrengen bij matiliano, onze verbonden ondernemingen, partners of licentiegevers.

3. Privacy
Gelieve ons Privacybeleid te lezen dat deel uitmaakt van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website en telkens van toepassing is wanneer u de Site bezoekt, zodat u onze privacypraktijken begrijpt.

4. Intellectuele eigendom
Alle informatie en inhoud die beschikbaar zijn op de Site en diens “look and feel”, met inbegrip van doch niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, dienstmerken, teksten, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, datacompilaties en software, en de verzameling en organisatie daarvan (gezamenlijk, de “Inhoud ”), is eigendom van MATILIANO, haar verbonden ondernemingen, partners of licentieverstrekkers, en is beschermd onder de Nederlandse wetgeving, met inbegrip van doch niet beperkt tot wetgeving inzake copyright, auteursrechten en naburige rechten, rechten op databanken, softwarerechten, modellen en merken.

Met uitzondering van hetgeen uiteengezet wordt in Artikel 5 betreffende de beperkte licenties, of zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving, mag noch de Inhoud, noch enig onderdeel van de Site, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, herverkocht, verkregen, gewijzigd of op een andere wijze geëxploiteerd worden, zij het volledig of ten dele en dit ongeacht de redenen die daarvoor worden ingeroepen.

5. Beperkte licenties
We verlenen u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om de Site te bezoeken en er persoonlijk gebruik van te maken. Deze beperkte licentie omvat niet het recht om: (a) te framen of framing-technieken te gebruiken om de Site of enig gedeelte daarvan in te sluiten; (b) de Site of enige en/of alle Inhoud te herpubliceren, te herverdelen, over te dragen, te verkopen, in licentie te geven of te downloaden (behalve ‘caching’ of wanneer noodzakelijk om te Site te bekijken); c) gebruik te maken van de Site of diens Inhoud voor ander redenen dan persoonlijk gebruik; (d) afgeleide werken gebaseerd op de Site of op enige en/of alle Inhoud, te wijzigen, te herzien, te maken of te creëren, behalve in de mate een dergelijk recht niet beperkt kan worden onder de toepasselijke wetgeving; (e) boekhoudkundige informatie te verzamelen ten voordele van uzelf of een andere partij; (f) om het even welke metatags of enige andere ‘verborgen tekst’ te gebruiken, door gebruik te maken van enige en/of alle Inhoud; of (g) software robots, spiders, crawlers of vergelijkbare hulpprogramma’s te gebruiken voor het verzamelen en verkrijgen van gegevens of enige andere actie te ondernemen die een onredelijke last op onze infrastructuur legt. U moet alle bedrijfseigen informatie die op de Site voorkomt of daarmee verbonden is of in de Site inbegrepen is, zonder wijzigingen aan te brengen, behouden.

We kennen u eveneens een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht toe om een hyperlink te creëren naar de homepage van de Site, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Een website die de toegang naar onze Site mogelijk maakt (i) mag alleen linken naar onze homepage en mag in geen geval een kopie maken van de Inhoud ervan; (ii) mag niet suggereren dat we een dergelijke website of de diensten of producten die erop worden aangeboden steunen; (iii) mag zijn relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die als smakeloos, obsceen, beledigend of controversieel zou kunnen worden geïnterpreteerd en mag enkel inhoud bevatten die legaal en geschikt is voor alle leeftijden; (v) mag ons of onze producten of diensten niet voorstellen op een onjuiste, misleidende, minachtende of op andere wijze beledigende of aanstootgevende manier, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; en (vi) mag niet linken naar een andere pagina van de Site dan de homepage. We behouden ons naar eigen goeddunken het recht voor om u te verzoeken om elke link naar onze Site te verwijderen, en na ontvangst van dergelijk verzoek zal u dergelijke link onmiddellijk verwijderen en iedere linking stopzetten tenzij het afzonderlijk uitdrukkelijk en schriftelijk door ons toegelaten werd om het linken te hervatten.

Elk ongeoorloofd gebruik door u van de Site of enige en/of alle Inhoud, beëindigt automatisch en onmiddellijk de beperkte licenties uiteengezet in dit Artikel 5, en dit zonder afbreuk te doen aan de andere rechtsmiddelen voorzien in het toepasselijke recht of in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website.

6. Links naar derden
We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina’s of enige andere websites waarnaar onze Site gelinkt wordt of dewelke naar onze Site linken. Links die verschijnen op onze Site zijn er enkel voor het gemak van onze gebruikers en hun aanwezigheid betekent niet dat wij of onze verbonden ondernemingen of partners er de inhoud, de producten, de diensten of de leveranciers van goedkeuren. Wanneer u zelf links creëert naar of vanaf om het even welke off-site pagina’s of andere websites is dat op eigen risico. We zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van off-site pagina’s noch staan wij in voor de aanbiedingen daarvan, of van enige andere websites waarnaar op onze site wordt gelinkt of dewelke naar onze Site linken , noch kunnen wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina’s en websites, met inbegrip van doch niet beperkt tot hun privacybeleid en algemene voorwaarden. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle off-site pagina’s en andere websites die u bezoekt aandachtig te lezen.

7. Speciale eigenschappen, functionaliteiten en gebeurtenissen
De Site kan bepaalde speciale eigenschappen en functionaliteiten of gebeurtenissen (zoals wedstrijden, loterijen of andere aanbiedingen) aanbieden die (a) onderworpen kunnen zijn aan gebruiksvoorwaarden, regels en/of maatregelen bovenop of in plaats van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website; en (b) door ons of door derden aangeboden worden. In dergelijk geval zullen we u hiervan in kennis stellen en indien u ervoor kiest voordeel te trekken uit deze aanbiedingen, dient u in te stemmen met de toepasselijkheid van dergelijke bijkomstige of afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, regels en/of richtlijnen.

8. Voorstellen
Ons beleid bestaat erin om spontane voorstellen en ideeën te weigeren. Ondanks ons beleid omtrent spontane suggesties en ideeën, zullen wij eender welke vragen, feedback, suggesties, ideeën of andere informatie die u ons doorgeeft (hierna gezamenlijk: “Voorstellen ”) als niet-bedrijfseigen en niet-confidentieel behandelen. In overeenstemming met de bepalingen van ons Privacybeleid verleent u ons bij het doorsturen of posten van eender welk Voorstel, een niet-exclusief, royaltyvrij, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om het Voorstel te kopiëren, te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te publiceren, in licentie te geven, te verdelen, te verkopen of te bestemmen naar eigen goeddunken, met inbegrip van doch niet beperkt tot: een Voorstel geheel of gedeeltelijk te kopiëren, er afgeleide werken uit te creëren, een Voorstel te verdelen en te exposeren in welke vorm, medium of technologie dan ook, ongeacht of deze nu reeds gekend zijn dan wel later ontwikkeld zullen worden, voor zover toegelaten onder de toepasselijke wetgeving, en dit als een deel van andere werken of op zichzelf staand, of het Voorstel te gebruiken in of voor onze producten of diensten, wereldwijd en voor de volledige duur van de bescherming van de gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. U gaat er ook mee akkoord dat uw Voorstellen in geen geval teruggegeven kunnen worden en dat wij uw Voorstellen en alle ideeën, concepten of knowhow die hierin vervat zijn kunnen gebruiken zonder enige geldelijke compensatie of enige andere vorm van beloning en dit voor eender welk doel, met inbegrip van doch niet beperkt tot het ontwikkelen, produceren, verdelen en verhandelen van producten.

Als u een Voorstel indient, dan verklaart en waarborgt u dat u de rechten verbonden aan het Voorstel bezit of er op een andere manier zeggenschap over heeft. Bovendien verklaart en waarborgt u dat een dergelijk Voorstel geen softwarevirussen, commerciële informatie, kettingbrieven, massamailings of enige andere vorm van “spam” uitmaakt of bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit of ons op een andere manier misleiden omtrent de oorsprong van uw Voorstel. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor claims die voortvloeien uit of samenhangen met een eis aangaande eender welk recht en betreffende gelijk welk Voorstel of voor enige schade die voortvloeit uit een Voorstel.

9. Gebruikersinhoud
Wanneer u gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, tekeningen, video’s, berichten of andere materialen (“Gebruikersinhoud ”) overdraagt, upload, post, e-mailt of anderszins beschikbaar maakt op de Site, bent u volledig verantwoordelijk voor deze Gebruikersinhoud. Dergelijke Gebruikersinhoud maakt een Voorstel uit onder Artikel 8. Dit betekent dat alle derden, en niet wij, volledig verantwoordelijk zijn voor alle Gebruikersinhoud die zij op de Site plaatsen. U stemt ermee in u niet in te laten met of anderen bij te staan of aan te moedigen om zich in te laten met het overdragen, uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins beschikbaar maken op de Site van Gebruikersinhoud (a) die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, treiterend, nadelig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haatvol, of raciaal, etnisch of anderszins ontoelaatbaar is; (b) die u niet beschikbaar mag maken krachtens enige wet of krachtens een contractuele of fiduciaire relaties; (c) waarvan u weet dat ze foutief, onnauwkeurig of misleidend is; (d) waarvoor u werd vergoed of waarvoor u enige vergoeding ontvangen hebt van een derde; of (e) die een inbreuk is op enig patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van enige partij. Bovendien stemt u ermee in geen softwarevirussen, ongevraagde of niet-toegelaten reclame, sollicitatie of promotiemateriaal, met inbegrip van kettingbrieven, massa mailings, of enige vorm van “spam” over te dragen, up te loaden, te posten, te e-mailen of anderszins beschikbaar te maken. U stemt er verder mee in om (i) u niet uit te geven voor een andere persoon of entiteit, of uw verwantschap met een bepaalde persoon of entiteit op valse wijze te verklaren of anderszins verkeerd voor te stellen; (ii) geen derde te “stalken” of anderszins te intimideren, met inbegrip van het bepleiten van intimidatie van een ander of enige partij in de val te lokken of schade toe te brengen, met inbegrip van het berokkenen van schade op enige manier aan minderjarigen; (iii) geen briefhoofden te vervalsen of anderszins kentekens te manipuleren teneinde de oorsprong van enig Gebruikersinhoud te verbergen; (iv) niet opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wetgeving te schenden; of (v) geen persoonlijk identificeerbare gegevens over andere gebruikers te verzamelen of op te slaan.

We onderschrijven of controleren de op de Site overgedragen of geplaatste Gebruikersinhoud niet en we bieden bijgevolg geen garanties betreffende de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de Gebruikersinhoud. U begrijpt dat u door het gebruik van deze Site blootgesteld kunt worden aan Gebruikersinhoud die beledigend, onbehoorlijk of ontoelaatbaar is voor u. We zijn in geen enkel geval op enige wijze verantwoordelijk voor enige Gebruikersinhoud, met inbegrip van doch niet beperkt tot fouten of weglatingen in Gebruikersinhoud, of voor enig door u opgelopen verlies of schade van enigerlei aard tengevolge van het gebruik van enige Gebruiksinhoud die werd overgedragen, geupload, gepost, gemaild of anderszins ter beschikking gesteld via deze Site.

U erkent dat wij het recht hebben (doch niet de verplichting) om naar eigen goeddunken te weigeren om Gebruikersinhoud te posten dan wel te verwijderen en wij houden ons het recht voor om eender welke Gebruikersinhoud te wijzigen, in te korten of te verwijderen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande of van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website te beperken beschikken wij over het recht om alle Gebruikersinhoud te verwijderen die deze Gebruiksvoorwaarden van de Website schendt of anderszins ontoelaatbaar is en we behouden ons het recht voor om diensten te weigeren zonder daar voorafgaandelijk kennis van te geven aan gebruikers die een inbreuk maken op deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of andermans rechten schenden.

10. Klachten betreffende inbreuken
We respecteren andermans intellectuele eigendom. Indien u vermoedt dat een werk op de Site op zodanige wijze werd gekopieerd dat het een inbreuk inhoudt op een intellectueel eigendomsrecht , gelieve hier te klikken om te ontdekken hoe u ons in kennis stelt van een beweerde inbreuk.

11. Uw account
U kunt zich op de Site aanmelden wanneer u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar, dan mag dat niet. Wanneer u ouder bent dan 18 en u wilt zich aanmelden, dient u ten behoeve van uw account een e-mailadres/gebruikersnaam en wachtwoord te hebben. U bent zelf ervoor verantwoordelijk dat uw account, gebruikersnaam en wachtwoord geheim blijven en dat niet iedereen toegang tot uw computer heeft. Ook dient u zelf ervoor te zorgen dat de betreffende gegevens actueel, volledig en juist zijn. U gaat ermee akkoord dat alle activiteiten die via uw account, gebruikersnaam en/of wachtwoord plaatsvinden, onder uw verantwoordelijkheid vallen. U verbindt zich om uitsluitend actuele, volledige en juiste informatie te verstrekken. Wanneer u namens iemand anders op de Site inlogt en daarvan gebruikmaakt, wordt u geacht bevoegd te zijn om die persoon als principaal te binden aan het bepaalde in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website. Voor zover u die bevoegdheid niet heeft, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van de Website bindend voor uzelf en bent u aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door het onrechtmatige gebruik van de Site of de Inhoud als gevolg van het inloggen op of het gebruik van de Site als hiervoor bedoeld.

12. Productomschrijvingen
Wij doen er redelijkerwijze alles aan om ervoor te zorgen dat alle bijzonderheden, omschrijvingen, afbeeldingen en prijzen van de producten op deze Site juist zijn op het moment dat de betreffende informatie in het systeem wordt ingevoerd. Wij garanderen echter niet – voor zover dit wettelijk is toegestaan – dat de productomschrijvingen, kleurstellingen en andere content op de Site juist, volledig, betrouwbaar en actueel zijn en geen fouten bevatten. Hoewel we ernaar streven om de Site zo actueel mogelijk te houden, is het mogelijk dat de informatie die op een bepaald moment op deze Site wordt vermeld, met inbegrip van productomschrijvingen, niet altijd precies met een product overeenkomt op het moment dat u een bestelling plaatst

13. Verklaringen En Garanties: Beperking Van Aansprakelijkheid

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT WORDT DEZE SITE WEERGEGEVEN “ZOALS HET IS”. WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN IN VERBAND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE OF DE SITE, MET INBEGRIP VAN DOCH NIET BEPERKT TOT GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, HET NIET-OVERTREDEN VAN OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN, BEHALVE IN DE MATE DAT DERGELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES NIET WETTELIJK UITSLUITBAAR ZIJN.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ, VOOR ZOVER EN IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID (ZIJ HET CONTRACTUEEL, BUITENCONTRACTUEEL (DAARIN INBEGREPEN NALATIGHEID), INZAKE LATENTE/VERBORGEN GEBREKEN OF OP GELIJK WELKE ANDERE BASIS) VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE (a) ONDERBREKING VAN COMMERCIËLE ACTIVITEITEN; (b) VERTRAAGDE TOEGANG OF ONDERBREKING VAN DE TOEGANG TOT DE SITE; (c) HET NIET AFLEVEREN OF VERKEERD AFLEVEREN VAN GEGEVENS, DE ONTAARDING, VERNIETIGING OF WIJZIGING VAN GEGEVENS: (d) VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIEND UIT TRANSACTIES MET OF DE AANWEZIGHEID VAN OFF-SITE LINKS OP DE SITE; (e) COMPUTERVIRUSSEN, HET FALEN OF SLECHT FUNCTIONEREN VAN HET SYSTEEM HETGEEN KAN PLAATSVINDEN IN HET KADER VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE, DAARIN INBEGREPEN TIJDENS HYPERLINKS NAAR OF VAN WEBSITES VAN DERDEN; (f) ENIGE ONNAUWKEURIGHEDEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD; OF (g) GEBEURTENISSEN DIE BUITEN ONZE REDELIJKE CONTROLE VALLEN.

VERDER ZIJN WIJ OOK NIET AANSPRAKELIJK, VOOR ZOVER EN IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, BESTRAFFENDE (‘PUNITIVE’), INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF VERLIES VAN WINSTEN, VERLIES VAN SPAARGELDEN, ZAKEN, OMZET, EN GEGEVENS ALSOOK AANSPRAKEN VAN DERDEN) DIE SAMENHANGT MET DE SITE OF UW GEBRUIK DAARVAN ONGEACHT ONZE MANIER VAN HANDELEN (OP GROND VAN EEN CONTRACT, EEN ONRECHTMATIGE DAAD – MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID – OF EEN ANDERE WIJZE), ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WERDEN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID DAT DERGELIJKE SCHADE ZICH ZOU VOORDOEN EN IN GEEN GEVAL ZAL ONZE GLOBALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK HOGER ZIJN DAN HONDERD DOLLAR ($ 100,00) (OF DESGEVALLEND HET EQUIVALENT IN EURO). AANGEZIEN SOMMIGE LANDEN HET UITSLUITEN OF BEPERKEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOESTAAN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE LANDEN BEPERKT TOT IN DE RUIMSTE MATE TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZULLEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN INDIEN DE AANSPRAKELIJKHEID HET GEVOLG IS VAN OPZET OF GROVE SCHULD VAN DE TOT DE LEIDINGGEVENDEN BEHORENDE ONDERGESCHIKTEN VAN MATILIANO

HET VORENSTAANDE LAAT UW WETTELIJKE RECHTEN ALS CONSUMENT OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT ONVERLET.

14. Schadeloosstelling
Voor zover, en in de ruimste mate, toegestaan door de toepasselijke wetgeving gaat u ermee akkoord ons te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, tengevolge van een rechtsvordering, eis of handeling van een derde en welke voortvloeit uit uw gebruik van de Site of inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden van de Website. U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te stellen voor elke vorm van verlies, schade of kosten, met inbegrip van de redelijke honoraria van advocaten, welke voortvloeien uit uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of gelijkaardige tools voor het verzamelen en bekomen van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt en die een onredelijke last op onze infrastructuur legt.

15. Toepasselijk recht en geschillen
Deze Gebruiksvoorwaarden van de Website worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden van de Website of de Site zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

16. Toestemming om kennisgevingen elektronisch te ontvangen via plaatsing op de site en via e-mail
U stemt ermee in om alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicaties (gezamenlijk “Kennisgevingen ”) waarnaar deze Gebruiksvoorwaarden van de Website verwijzen elektronisch van ons te ontvangen, met inbegrip van doch zonder beperking, via e-mail of via het plaatsen van berichten op deze Site. U stemt ermee in dat alle Kennisgevingen die wij op elektronische wijze aan u verstrekken, en elke toestemming die u via elektronische weg aan ons verleent (b.v. door een hokje aan te vinken), voldoen aan alle wettelijke vereisten opdat dergelijke communicatie schriftelijk en ondertekend zou zijn. Teneinde afstand te doen van uw toestemming om alle Kennisgevingen elektronisch te ontvangen, moet u ons in kennis stellen van de intrekking van zulke toestemming via e-mail op info@matiliano.nl en moet u het gebruik van deze Site stopzetten. In dergelijk geval zullen alle rechten die aan u overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden van de Website werden toegekend van rechtswege ingetrokken worden, met inbegrip van doch zonder daartoe beperkt te zijn, de beperkte licenties zoals uiteengezet in Artikel 5. Jammer genoeg kunnen we de voordelen van deze Site niet verschaffen aan gebruikers die niet kunnen instemmen met de elektronische ontvangst van Kennisgevingen.

Deze toestemming tot het ontvangen van Kennisgevingen staat volledig los van enige keuze die u zou maken met betrekking tot het ontvangen van marketing communicaties. De keuzemogelijkheden met betrekking tot het ontvangen van marketing communicatie worden uiteengezet in ons Privacybeleid.

17. Algemeen
U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden van de Website de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons uitmaken voor wat betreft het gebruik van de Site en dat ze alle eendere voorstellen, overeenkomsten en andere communicaties teniet doen en beheersen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden van de Website op eender welk moment te wijzigen door de veranderingen op de Site te plaatsen en een bericht te verspreiden betreffende de wijziging voor zover dit wettelijk is toegestaan. De wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht van zodra ze op de Site geplaatst zijn en nadat de kennisgeving omtrent deze wijzigingen vrijgegeven werd. Wanneer u de Site vervolgens verder gebruikt, duidt dat op uw akkoord met alle gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van de Website. U moet zich onmiddellijk neerleggen bij deze beëindiging of elke andere kennisgeving, daarin ingrepen, indien van toepassing, het stopzetten van alle gebruik van de Site.

Niets in deze Gebruiksvoorwaarden van de Website mag opgevat worden als het oprichten van een agentschap, partnerschap of andere vorm van samenwerking tussen ons. Indien wij zouden nalaten u te verzoeken om enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website uit te voeren, tast dit geenszins ons volledige recht aan om dergelijke uitvoering op een later moment te vragen, noch zal onze verklaring met betrekking tot een inbreuk op één of andere bepaling aanzien worden als een verklaring van afstand met betrekking tot deze bepaling zelf. Ingeval een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden van de Website niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn volgens het toepasselijke recht of de nietigheid ervan wordt uitgesproken door de bevoegde rechtbank, dan zorgt deze niet-afdwingbaarheid of nietigheid er niet voor dat de Gebruiksvoorwaarden van de Website onafdwingbaar of nietig zijn in hun geheel maar zullen deze bepalingen, in de mate van het mogelijke, aangepast worden door de oordelende instantie teneinde de oorspronkelijke doelstellingen van partijen weer te geven, zoals aangegeven in de oorspronkelijke bepalingen.

Heeft u vragen omtrent deze algemene voorwaarden, gelieve ons dan te contacteren via e-mail op info@matiliano.nl.

18. Beleid inzake klachten betreffende inbreuken
Indien u vermoedt dat intellectueel eigendomsrechtelijk beschermde materialen op zodanige wijze gekopieerd werden dat het een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten inhoudt, gelieve dan een e-mail of een schriftelijke kennisgeving te sturen naar onze Aangewezen Agent voor kennisgevingen van inbreuken en hem het volgende te verstrekken:

Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht dat vermoedelijk werd geschonden;

Identificatie van het (de) intellectuele eigendomsrecht(en) beschermd werk(en) waarvan u beweert dat ze geschonden word(t)(en);

Een beschrijving van het materiaal waarvan u beweert dat het geschonden werd en de locatie van dat materiaal op de Site;

Uw adres, telefoonnummer en e-mail adres;
Een verklaring waarin u zegt te goeder trouw te geloven dat het gebruik van het materiaal op de door u betwiste wijze niet toegestaan werd door de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet; en

Een verklaring waarin u, op straffe van meineed, stelt dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht bent of gemachtigd bent om te handelen in naam van de eigenaar van het intellectuele eigendomsrecht .

OPMERKING: DE CONTACTGEGEVENS HIERBOVEN WORDEN UITSLUITEND VERLEEND OM MATILIANO IN KENNIS TE STELLEN DAT ER MOGELIJKERWIJZE EEN INBREUK WERD GEPLEEGD OP INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL. ALLE ANDERE VRAGEN ZULLEN VIA DIT PROCES GEEN ANTWOORD KRIJGEN EN MOETEN GERICHT WORDEN AAN ONZE KLANTENDIENST VIA E-MAIL NAAR INFO@MATILIANO.NL.

TERMS & CONDITIONS

1.Introduction

MATILIANO provides the content and services available on the Site to you,

1. PRIVACY

Please review our privacy policy for details about our personal information practices.

2. PRODUCTS AND SERVICES FOR PERSONAL USE

The products and services available on the Site, and any samples thereof we may provide to you, are for personal and/or professional use only. You may not sell or resell any of the products or services, or samples thereof, you purchase or otherwise receive from us.  Please note that we will track the purchases you make as a MATILIANO member through the Site.. We reserve the right, with or without notice, to cancel or reduce the quantity of any order to be filled or products or services to be provided to you that we believe, in our sole discretion, may result in the violation of our Terms and Conditions.

4. ACCURACY OF INFORMATION

We attempt to be as accurate as possible when describing our products on the Site; however, we do not warrant that the product descriptions, colors, information or other content available on the Site are accurate, complete, reliable, current, or error-free.

This Site may contain typographical errors or inaccuracies and may not be complete or current. MATILIANO therefore reserves the right to correct any errors, inaccuracies or omissions (including after an order has been submitted) and to change or update information at any time without prior notice. Please note that such errors, inaccuracies or omissions may relate to pricing and availability, and we reserve the right to cancel or refuse to accept any order placed based on incorrect pricing or availability information. We apologize for any inconvenience.

6. INTELLECTUAL PROPERTY

All information and content available on the Site and its look and feel, including but not limited to trademarks, logos, service marks, features, functions, text, graphics, logos, button icons, images, audio clips, data compilations and software, and the compilation and organization thereof (collectively, the “Content”) is our property or the property of our parents, subsidiaries, our affiliates, partners or licensors, and is protected by The Netherlands and international laws, including laws governing copyrights and trademarks.

Except as set forth in the limited licenses in section 7 below, or as required under applicable law, neither the Content nor any portion of the Site may be used, reproduced, duplicated, copied, sold, resold, accessed, modified, or otherwise exploited, in whole or in part, for any purpose without our express, prior written consent.

7. LIMITED LICENSES

We grant you a limited, revocable, non-transferable and non-exclusive license to access and make personal use of the Site. This limited license does not include the right to: (a) frame or utilize framing techniques to enclose the Site or any portion thereof; (b) republish, redistribute, transmit, sell, license or download the Site or any and/or all Content (except caching or as necessary to view the Site); (c) make any use of the Site or any and/or all Content other than personal use; (d) modify, reverse engineer or create any derivative works based upon either the Site or any and/or all Content; (e) collect account information for the benefit of yourself or another party; (f) use any meta tags or any other “hidden text” utilizing any and/or all Content; or (g) use software robots, spiders, crawlers, or similar data gathering and extraction tools, or take any other action that may impose an unreasonable burden or load on our infrastructure. You must retain, without modification, all proprietary notices on the Site or affixed to or contained in the Site.

We also grant you a limited, revocable, non-transferable and nonexclusive license to create a hyperlink to the home page of the Site for personal, non-commercial use only. A website that links to the Site (i) may link to, but not replicate, any and/or all of our Content; (ii) may not imply that we are endorsing such website or its services or products; (iii) may not misrepresent its relationship with us; (iv) may not contain content that could be construed as distasteful, obscene, offensive controversial or illegal or inappropriate for any ages (as determined in our sole discretion); (v) may not portray us or our products or services, in a false, misleading, derogatory, or otherwise offensive or objectionable manner, or associate us with undesirable products, services, or opinions; and/or (vi) may not link to any page of the Site other than the home page. We may, in our sole discretion, request that you remove any link to the Site, and upon receipt of such request, you shall immediately remove such link and cease any linking unless separately and expressly authorized in writing by us to resume linking.

Any unauthorized use by you of the Site or any and/or all of our Content automatically terminates the limited licenses set forth in this section 7 without prejudice to any other remedy provided by applicable law or these Terms and Conditions.

8. YOUR OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

In the access or use of the Site, you shall comply with these Terms and Conditions and the special warnings or instructions for access or use posted on the Site. You shall act always in accordance with the law, custom and in good faith. You may not make any change or alteration to the Site or any Content or services that may appear on this Site and may not impair in any way the integrity or operation of the Site. Without limiting the generality of any other provision of these Terms and Conditions, if you default negligently or willfully in any of the obligations set forth in these Terms and Conditions, you shall be liable for all the losses and damages that this may cause to MATILIANO, our parents, subsidiaries, affiliates, partners or licencors.

10. YOUR ACCOUNT

Subject to the age restrictions outlined above, you may view and use many features of the Site without registering, including making purchases, but in order to access and use some parts of the Site, you may need to register an account with us.  You may choose to create an account at our Site if you are over thirteen (13) years of age. Do not register if you are not over thirteen (13) years of age. If you are over thirteen (13) years of age and do register, you will have an email address/username and password for your account. You are responsible for maintaining the confidentiality of your account, username and password and for restricting access to your computer. If there has been an unauthorized use of your password or account, please notify us immediately. You are responsible for keeping such information current, complete, accurate and truthful. You agree to accept responsibility for all activities that occur with your permission or authorization under your account, username and/or password, or because you fail to maintain sufficient security over your account, username and/or password.  If you are accessing and using the Site on someone else’s behalf, you represent that you have the authority to bind that person as the principal to all Terms and Conditions provided herein, and to the extent you do not have such authority you agree to be bound to these Terms and Conditions and to accept liability for harm caused by any wrongful use of the Site or Content resulting from such access or use. You may cancel your online account with us at any time.

We reserve the right to refuse service and/or terminate accounts, without prior notice if these Terms and Conditions are violated or if we decide, in our sole discretion, that it would be in MATILIANO’S best interests to do so.

11. THIRD PARTY LINKS

We are not responsible for the content of any off-website pages or any other websites linked to or from the Site. Links appearing on the Site are for convenience only and are not an endorsement by us, our parents, subsidiaries, our affiliates or our partners of the referenced content, product, service, or supplier. Your linking to or from any off-website pages or other websites is at your own risk. We are in no way responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, off-website pages or any other websites linked to or from the Site, nor do we assume any responsibility or liability for the actions, content, products, or services of such pages and websites, including, without limitation, their privacy policies and terms and conditions. You should carefully review the terms and conditions and privacy policies of all off-website pages and other websites that you visit.

12. SPECIAL FEATURES, FUNCTIONALITY AND EVENTS

The Site may offer certain special features and functionality or events (such as contests, sweepstakes or other offerings) which may (a) be subject to terms of use, rules and/or policies in addition to or in lieu of these Terms and Conditions; and (b) be offered by us or by third parties. If so, we will notify you of this and if you choose to take advantage of these offerings, you agree that your use of those offerings will be subject to such additional or separate terms of use, rules and/or policies.

13. SUBMISSIONS

It is our policy to decline unsolicited suggestions and ideas. Notwithstanding our policy with regard to unsolicited suggestions and ideas, any inquiries, feedback, suggestions, ideas or other information you provide us (collectively, “Submissions”) will be treated as non-proprietary and non-confidential. Subject to the terms of our Privacy Policy, by transmitting or posting any Submission, you hereby grant us a worldwide, non-exclusive, unrestricted, royalty-free, perpetual, irrevocable, assignable right and license to copy, use, reproduce, modify, adapt, translate, publish, license, distribute, sell or assign the Submission in any way as we see fit, including but not limited to copying in whole or in part, creating derivative works from, distributing and displaying any Submission in any form, media, or technology, whether now known or hereafter developed, alone or as part of other works, or using the Submission within or in connection with our products or services. You also acknowledge that your Submission will not be returned and we may use your Submission, and any ideas, concepts or know how contained therein, without payment of money or any other form of consideration, for any purpose including, without limitation, developing, manufacturing, distributing and marketing products.

If you make a Submission, you represent and warrant that you own or otherwise control the rights to your Submission. You further represent and warrant that such Submission does not constitute or contain software viruses, commercial solicitation, chain letters, mass mailings, or any form of “spam.” You may not use a false email address, impersonate any person or entity, or otherwise mislead us as to the origin of any Submission. You agree to indemnify us for all claims arising from or in connection with any claims to any rights in any Submission or any damages arising from any Submission.

14. USER CONTENT

When you transmit, upload, post, share, distribute, reproduce, e-mail or otherwise make available data, text, software, music, sound, photographs, graphics, images, videos, messages or other materials (“User Content”) on the Site in any manner (including, but not limited to, through the “Contact Us” form), you are entirely responsible for such User Content. Such User Content constitutes a Submission under section 13 above. This means that all third parties, and not we, are entirely responsible for all User Content that they post to the Site. You agree not to engage in or assist or encourage others to engage in transmitting, uploading, posting, e-mailing or otherwise making available on the Site User Content that (a) is unlawful, harmful, threatening, abusive, harassing, tortious, defamatory, vulgar, obscene, pornographic, libelous, invasive of another’s privacy, hateful, or racially, ethnically or otherwise objectionable; (b) you do not have a right to make available under any law or under contractual or fiduciary relationships; (c) is known by you to be false, inaccurate or misleading; (d) you were compensated for or granted any consideration by any third party; or (e) infringes any patent, trademark, trade secret, copyright or other proprietary rights of any party. In addition, you agree not to transmit, upload, post, e-mail, or otherwise make available any software viruses, unsolicited or unauthorized advertising, solicitation or promotional material, including chain letters, mass mailings, or any form of “spam.” You further agree not to (i) impersonate any person or entity, or falsely state or otherwise misrepresent your affiliation with any person or entity, including without limitation, a MATILIANO member or MATILIANO representative or Artist, forum leader, guide or host; (ii) “stalk” or otherwise harass including advocating harassment of another, entrap or harm any third party including harming minors in any way; (iii) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any User Content; (iv) intentionally or unintentionally violate any applicable local, state, national or international law; or (v) collect or store personally identifiable data about other users.

We do not endorse or control the User Content transmitted or posted on the Site and therefore, we do not guarantee the accuracy, integrity or quality of User Content. You understand that by using the Site, you may be exposed to User Content that is offensive, indecent or objectionable to you. Under no circumstances will we be liable in any way for any User Content, including, without limitation, for any errors or omissions in any User Content, or for any loss or damage of any kind incurred by you as a result of the use of any User Content transmitted, uploaded, posted, e-mailed or otherwise made available via the Site. You hereby waive all rights to any claims against us for any alleged or actual infringements of any proprietary rights, rights of privacy and publicity, moral rights, and rights of attribution in connection with User Content.

You acknowledge that we have the right (but not the obligation) in our sole discretion to refuse to post or remove any User Content and we reserve the right to change, condense, or delete any User Content. Without limiting the generality of the foregoing or any other provision of these Terms and Conditions, we have the right to remove any User Content that violates these Terms and Conditions or is otherwise objectionable and we reserve the right to refuse service and/or terminate accounts without prior notice for any users who violate these Terms and Conditions or infringe the rights of others.

16.  COPYRIGHT INFRINGEMENT NOTICES

We respect the intellectual property of others and require that users of the Sites do the same. We also maintain a policy that provides for the termination in appropriate circumstances of the Sites’ use privileges of users who are repeat infringers of intellectual property rights. Consistent with the Digital Millennium Copyright Act, if you believe that copyrighted materials have been copied in a way that constitutes copyright infringement, please send an e-mail or written notice to our Designated Agent for notices of infringement and provide the following:

  • A physical or electronic signature of a person authorized to act on behalf of the owner of the copyright interest that you claim is infringed;
  • Identification of the copyrighted work(s) that you claim has been infringed;
  • A description of the material that you claim is infringing and the location of that material on the Site;
  • Your address, telephone number and email address;
  • A statement by you that you have a good faith belief that the use of the material in the manner complained of is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law; and
  • A statement by you, made under penalty of perjury, that the above information in your notice is accurate and that you are the copyright owner or authorized to act on the copyright owner’s behalf.

NOTE: THE ABOVE CONTACT INFORMATION IS PROVIDED EXCLUSIVELY FOR NOTIFYING M∙A∙C ONLINE THAT COPYRIGHTED MATERIAL MAY HAVE BEEN INFRINGED. ALL OTHER INQUIRIES WILL NOT RECEIVE A RESPONSE THROUGH THIS PROCESS AND SHOULD BE DIRECTED TO OUR CUSTOMER SERVICE GROUP BY EMAIL TO info@matiliano.com

17. DISCLAIMER OF WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY

THE SITE AND ITS CONTENT AND SERVICES ARE PRESENTED “AS IS.” NEITHER WE NOR OUR PARENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, PARTNERS, OR LICENSORS MAKE ANY REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, IN CONNECTION WITH THESE SITE TERMS AND CONDITIONS OR THE SITE OR ITS CONTENTS OR SERVICES.

YOU AGREE THAT NEITHER WE NOR OUR PARENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, PARTNERS, OR LICENSORS WILL BE RESPONSIBLE OR LIABLE IN CONTRACT, WARRANTY OR IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR ANY (a) INTERRUPTION OF BUSINESS; (b) ACCESS DELAYS OR ACCESS INTERRUPTIONS TO THE SITE; (c) DATA NON-DELIVERY, MISDELIVERY, CORRUPTION, DESTRUCTION OR OTHER MODIFICATION; (d) LOSS OR DAMAGES OF ANY SORT INCURRED AS A RESULT OF DEALINGS WITH OR THE PRESENCE OF OFF-WEBSITE LINKS ON THE SITE; (e) COMPUTER VIRUSES, SYSTEM FAILURES OR MALFUNCTIONS WHICH MAY OCCUR IN CONNECTION WITH YOUR USE OF THE SITE, INCLUDING DURING HYPERLINK TO OR FROM THIRD PARTY WEBSITES (f) ANY INACCURACIES OR OMISSIONS IN CONTENT OR (g) EVENTS BEYOND OUR REASONABLE CONTROL.

FURTHER, NEITHER WE NOR OUR PARENTS, SUBSIDIARIES, AFFILIATES, PARTNERS, OR LICENSORS WILL BE LIABLE IN CONTRACT, WARRANTY, OR IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING LOST PROFITS) RELATED TO THE SITE OR YOUR USE THEREOF, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND IN NO EVENT SHALL OUR MAXIMUM AGGREGATE LIABILITY FOR SUCH CLAIMS EXCEED ONE HUNDRED DOLLARS ($100.00).

YOU AGREE THAT NO CLAIMS OR ACTION IN CONTRACT, WARRANTY, OR IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) ARISING OUT OF, OR RELATED TO, THE USE OF THE SITE OR THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE BROUGHT BY YOU MORE THAN ONE (1) YEAR AFTER THE CAUSE OF ACTION RELATING TO SUCH CLAIM OR ACTION AROSE. IF YOU ARE DISSATISFIED WITH THE SITE, TERMINATION OF YOUR USE OF THE SITE IS YOUR SOLE REMEDY.  WE HAVE NO OTHER OBLIGATION, LIABILITY, OR RESPONSIBILITY TO YOU.

18. INDEMNIFICATION

You agree to defend, indemnify and hold us harmless for any loss, damages or costs, including reasonable attorneys’ fees, resulting from any third party claim, action, or demand arising from (i) your use of the Sites or the Site Content in violation of any law, rule, regulation or these Terms and Conditions, or (ii) any part of your User Content. You also agree to indemnify us for any loss, damages, or costs, including reasonable attorneys’ fees, resulting from your use of software robots, spiders, crawlers, or similar data gathering and extraction tools, or any other action you take that imposes an unreasonable burden or load on our infrastructure.

19. DISPUTES

With respect to any dispute, claim, or controversy regarding the Site, all rights and obligations and all actions contemplated by these Terms and Conditions shall be governed by the laws of Amsterdam, as if the Terms and Conditions were a contract wholly entered into and wholly performed within Amsterdam.

You agree that any arbitration or proceeding shall be limited to the dispute between us and you individually, and (i) no arbitration or proceeding shall be joined with any other; (ii) there is no right or authority for any dispute to be arbitrated or resolved on a class action-basis or to utilize class action procedures; and (iii) there is no right or authority for any dispute to be brought in a purported representative capacity on behalf of the general public or any other persons. YOU AGREE THAT YOU MAY BRING CLAIMS AGAINST US ONLY IN YOUR INDIVIDUAL CAPACITY AND NOT AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS OR REPRESENTATIVE PROCEEDING.

20. CONSENT TO RECEIVE NOTICES ELECTRONICALLY BY POSTING ON THE SITE AND VIA EMAIL

You consent to receive any agreements, notices, disclosures and other communications (collectively, “Notices”) to which these Terms and Conditions refer from us electronically including without limitation by e-mail or by posting notices on this Site. You agree that all Notices that we provide to you electronically satisfy any legal requirement that such communications be in writing. To withdraw your consent to receive Notices electronically, you must notify us of your withdrawal of such consent by emailing us at INFO@MATILIANO.COM and discontinue your use of this Site. In such event, all rights granted to you pursuant to these Terms and Conditions, including but not limited to the limited licenses set forth in section 7 hereof, shall automatically terminate. Unfortunately, we cannot provide the benefits of this Site to any user that cannot consent to receipt of Notices electronically. Please note that this consent to receive Notices is entirely separate from any election you may make with respect to receipt of marketing communications. Your options with respect to receipt of marketing communications are set forth in our PRIVACY POLICY.

21. GENERAL

You acknowledge and agree that these Terms and Conditions constitute the complete and exclusive agreement between us concerning your use of the Site, and supersede and govern all prior proposals, agreements, or other communications.

We reserve the right, in our sole discretion, to change these Terms and Conditions at any time by posting the changes on the Site and providing notice of such change. Any changes are effective immediately upon posting to the Site and release of notice of such change. Your continued use of the Site thereafter constitutes your agreement to all such changed Terms and Conditions. We may, with or without prior notice, terminate any of the rights granted by these Terms and Conditions. You shall comply immediately with any termination or other notice, including, as applicable, by ceasing all use of the Site.

Nothing contained in these Terms and Conditions shall be construed as creating any agency, partnership, or other form of joint enterprise between us. Our failure to require your performance of any provision hereof shall not affect our full right to require such performance at any time thereafter, nor shall our waiver of a breach of any provision hereof be taken or held to be a waiver of the provision itself. In the event that any provision of these Terms and Conditions shall be unenforceable or invalid under any applicable law or be so held by any applicable arbitral award or court decision, such unenforceability or invalidity shall not render these Terms and Conditions unenforceable or invalid as a whole but these Terms and Conditions shall be modified, to the extent possible, by the adjudicating entity to most fully reflect the original intent of the parties as reflected in the original provision. The headings in the Terms and Conditions are for convenience only and shall not be used in its interpretation.

If you have any questions regarding these Terms and Conditions, please email us at INFO@MATILIANO.COM